سیب انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

سیب: انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

250 بالن رنگی همزمان در آسمان فرانسه به پرواز درآمدند تا بتوانند رکورد خود را در کتاب گینس به ثبت برسانند.  شرکت 400 هزار نفر در جشنوار..

ادامه مطلب